Jak zorganizować przetarg na dostawę samochodów?

Jak zorganizować przetarg na dostawę samochodów?

Każdy podmiot publiczny (https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1122811,rodo-czym-jest-podmiot-i-organ-publiczny.html), który panuje zakup towarów lub usług za kwotę powyżej 130 tys. zł zobowiązany jest do zorganizowania przetargu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązek ten dotyczy także zakupu przed podmiot publiczny samochodów. Przetarg zorganizowany może być w formie nieograniczonej lub ograniczonej. Zdecydowanie częściej przetargi samochodowe organizowane są w formie nieograniczonej. Jak tak przetarg powinien wyglądać?

Przetarg nieograniczony na samochody

Jak wspomniano, zdecydowanie najpopularniejszą formą przetargów są przetargi nieograniczone. Wynika to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, cała procedura związania z takim przetargiem nie jest skomplikowana. Po drugie, jest to procedura jednoetapowa, co pozwala na znacznie szybsze nabycie samochodów przez podmiot publiczny. Samo postępowanie przetargowe zawsze musi być poprzedzone dokładną analizą potrzeb i wymagań. Na jej podstawie możliwe jest stworzenie ogłoszenia o przetargu. Następnie ogłoszenie przekazywane jest Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz udostępniane na stronie internetowej podmiotu prowadzącego postępowanie przetargowe. Przepisy dotyczące postępowań przetargowych wymagają także przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Dokument ten stanowi właściwą treść zamówienia i musi być on w pełni spójny z ogłoszeniem przetargowym. Innymi słowy, SWZ doprecyzowuje treść ogłoszenia.

przetargi mogą być również organizowane w formie ograniczonej. Dotyczy to także przetargów na dostawę samochodów

Specyfikacja Warunków Zamówienia w przetargu samochodowym

Specyfikacja Warunków Zamówienia w swoich zapisach zawierać powinna szczegółowy opis zamówienia, przedmiot, warunki uczestnictwa, a także przyjęte kryteria oceny. Podkreślić tu trzeba, że opis przedmiotu, czyli w tym przypadku samochodów, nie może w żaden sposób utrudniać zasad uczciwej konkurencji. Podmiot chcący nabyć auta w ramach przetargu musi opisać je w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Przygotowana Specyfikacja Warunków Zamówienia tak samo, jak ogłoszenie o przetargu musi być opublikowana na stronie internetowej zamawiającego. W przetargach samochodowych organizowanych w formie nieograniczonej udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani. To, w jakim terminie oraz w jaki sposób powinni złożyć swoją ofertę, musi być określone w SWZ. Termin wynosić powinien minimum 35 dni od dnia publikacji ogłoszenia o przetargu. Po upływie terminu składania ofert następuje ich analiza i ocena. Na tej podstawie zamawiający ogłasza wyniki przetargu i wskazuje oferenta, który przetarg wygrał. Ostatni etap to podpisanie umowy z wybranym oferentem.

Ograniczone przetargi samochodowe

Wspomniano, że przetargi mogą być również organizowane w formie ograniczonej. Dotyczy to także przetargów na dostawę samochodów. W tym przypadku procedura jest dwuetapowa. Pierwszy etap polega na wstępnej weryfikacji oferentów, którzy mogą składać swoje oferty w ramach przetargu. Po takiej weryfikacji zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w przetargu tylko wybrane podmioty. Oznacza to, że przeciwieństwie do przetargu nieograniczonego, w tym przypadku swoich ofert nie mogą złożyć wszyscy zainteresowani. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku przetargów na dostawę samochodów zdecydowanie częściej podmioty zamawiające korzystają z formy nieograniczonej. Na koniec dodać jeszcze warto, że przetargi samochodowe mogą być również organizowane w formie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz w ramach partnerstwa innowacyjnego. Te formy przetargowe mogą być jednak stosowane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Zdecydowanie częściej przetargi samochodowe organizowane są w formie nieograniczonej. Jak tak przetarg powinien wyglądać?