Jakie znaczenie ma poradnictwo i edukacja prawna dla organizacji życia społecznego i gospodarczego?

Jakie znaczenie ma poradnictwo i edukacja prawna dla organizacji życia społecznego i gospodarczego?

Jednym z aspektów życia społecznego jest respektowanie norm prawnych obowiązujących w określonych okolicznościach. Normy to ogólne dyrektywy, których uszczegółowieniem są przepisy zawarte w różnego rodzaju aktach prawnych. Przestrzeganie norm i przepisów ma na celu wprowadzenie ładu społecznego i porządku prawnego. Prawo jest dziedziną bardzo rozległą, obejmującą szereg zagadnień ogólnych i szczegółowych. Jego stosowanie wymaga dobrej znajomości tej problematyki. W tym zakresie pomocą służą specjaliści, którzy świadczą usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Na czym polega popularyzacja prawa?

Osoby prywatne spotykają się na co dzień z sytuacjami, w których nieznajomość prawa może utrudnić im załatwienie jakiejś ważnej życiowo sprawy. Nie wszystkich stać na korzystanie z odpłatnej pomocy radcy lub adwokata. Dlatego niektóre lokalne instytucje zatrudniają specjalistów do działań pomocowych. Urzędy miasta lub gminy, a także ośrodki pomocy społecznej organizują przetargi na usługi prawne – przetargi.info dla ludności z danej miejscowości. Mają one na celu wyłonienie osoby kompetentnej w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, czy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dla tych celów przetargi na usługi prawne koncentrują głównie się na kryteriach dotyczących kompetencji zawodowych, jak również cech osobowych kandydata. Musi to być osoba znająca realia życia ludzi z różnych warstw społecznych.Także potrafiąca, oprócz udzielania porad, dawać wsparcie w trudnych sytuacjach osobom starszym, niepełnosprawnym albo o niskim poziomie wykształcenia. Prawnik pomaga im między innymi:

  • pisać pisma do urzędów,
  • przeprowadzać procedury związane z ubieganiem się o świadczenia,
  • poszukiwać dróg postępowania w sprawach spornych,
  • rozwiązywać konflikty rodzinne na drodze pozasądowej.

Popularyzację prawa wprowadzają też władze miast organizując przetargi na usługi prawne świadczone bezpłatnie w zakresie doradztwa drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Poszukiwani są specjaliści w wąskich dziedzinach prawa

Szczególny charakter mają przetargi na usługi prawne związane z doradztwem biznesowym dla podmiotów prowadzących działalność o zasięgu międzynarodowym. Kandydaci muszą wykazać się praktyką w zakresie prawa zagranicznego i dobrą znajomością angielskiego języka prawniczego, który jest międzynarodowym językiem biznesu. Ich zadaniem jest konsultowanie umów przy nawiązywaniu współpracy z kontrahentami z innych krajów. Wydziały prawa na uniwersytetach ogłaszają przetargi na usługi prawne w postaci prowadzenia kursów prawniczego języka angielskiego dla kadry akademickiej i studentów.