Najważniejsze cechy przetargów na roboty drogowe

Najważniejsze cechy przetargów na roboty drogowe

Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega przetarg prowadzony zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych? Zależy Ci na dobrym wyborze wykonawcy, który wywiąże się z zawartej umowy, spełniając przy tym wszystkie wymogi i wymagania? Poznaj najważniejsze cechy przetargów na roboty drogowe. Dowiedz się także, co powinna zawierać umowa przetargowa.

Czym wyróżniają się przetargi na roboty drogowe?

Przetargi na roboty drogowe (ze strony: https://www.przetargi.info/branch/budowa-drog) prowadzone są najczęściej w formie nieograniczonej, czyli takiej, gdzie zaproszenie do składania ofert skierowane jest do szerokiego kręgu osób lub firm. Treść przetargów udostępniana jest do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w mediach.

Chcesz dowiedzieć się, jak przebiega przetarg prowadzony zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych?

Treść zamówienia powinna zawierać dane zamawiającego przetarg, jego przedmiot oraz zakres prac i robót drogowych. W treści powinien być także zawarty zakres rzeczowy robót do wykonania, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac, oraz przedmiary wszystkich robót.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu dokumentacji przetargowej?

Osoby lub podmioty, które chcą wziąć udział w przetargach, powinny dokładnie zapoznać się z oczekiwaniami inwestora, a także zadbać o to, by składana dokumentacja była kompletna. Nawet brak jednego dokumentu, podpisu lub pieczątki na nim, może spowodować odrzucenie konkretnej oferty.

Powodem odrzucenia mogą być także błędy formalne, a nawet merytoryczne. Przy ilości potrzebnych i składanych dokumentów nietrudno o takie błędy. Dobrze jest zwrócić uwagę na poprawność i komplementarność gromadzonej dokumentacji. Na szczęście, w wielu sytuacjach organizacje i instytucje organizujące przetargi, występują z prośbą o uzupełnienie braków.

Wyłonienie głównego wykonawcy w przetargu na roboty drogowe?

Osoby lub podmioty, które chcą wziąć udział w przetargach, powinny dokładnie zapoznać się z oczekiwaniami inwestora, a także zadbać o to, by składana dokumentacja była kompletna

Bardzo często najniższa stawka za wykonanie zakresu prac przetargowych zapewnia takiej ofercie wygraną. Nie jest to jednak zasadą. Niestety zdarza się, że zaoferowana niska cena wykonania prac jest w ocenie inwestora mało wiarygodna. Powoduje to odrzucenie oferty. Przetarg może być w tym wypadku rozpisany jeszcze raz.

Po wyłonieniu głównego wykonawcy robót następuje podpisanie umowy. Określa ona jasno zasady współpracy, termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz ich odbiór. Umowa jest wiążąca dla obu stron i zawiera też określone kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, opóźnienia czy działania niezgodne z warunkami zamówienia. Aby uniknąć problemów w trakcie prac, dobrze jest przed podpisaniem umowy skonsultować ją z prawnikiem.